Kvalitetsarbete

miljo_kvalitet_774x304px
Ledningssystemen ISO 9001 och 14001 ligger till grund för hela vår verksamhet. Det hjälper oss att styra verksamheten mot att ständigt förbättra våra produkter och ta vara på våra kunders önskemål och synpunkter. Det hjälper oss också att arbeta med miljöfrågor för att våra produkter ska ha en så låg miljöpåverkan som möjligt och att våra processer alltid uppfyller lagar och krav.

Flera av våra produkter faller under harmoniserade standarder under CPR, byggproduktförordningen. Det innebär också krav på kontroll av notifierat externt kontrollorgan. Detta ställer krav inte bara på produkter utan hela organisationen.

Vi levererar också produkter till projekt och kunder som ställer speciella krav både på verksamhet och produkter. Tex utförs externa audits och leveranser med material och svetscertifikat.

Miljöarbete

Rasch strävar efter att hålla en hög miljöprofil med låg miljöpåverkan i kombination med hög kvalitet. Genom ett strukturerat arbetssätt och ständiga förbättringar ska miljöpåverkan från fabrik, produkter och tjänster minskas så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Det uppnår vi bland annat genom att aktivt identifiera och arbeta med våra betydande miljöaspekter inom tjänster, produktion och produkter och på så sätt förbättra vår miljöprestanda. Varje nyutvecklad produkt ska ha tydliga miljö och hållbarhetsegenskaper.

Byggvarudeklarationer
Till alla våra produkter finns byggvarudeklarationer (BVD) som visar hur varan ska hanteras i byggskedet, bruksskedet och som avfall, och information om produktens materieinnehåll. I byggvarudeklarationerna finns även fullständig information om produktens kemiska innehåll så att den blir värderad och hanterad på rätt sätt.

Miljöbedömning
Våra produkter finns med i ett flertal system för miljöbedömning och materialinnehåll såsom Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Svanens husproduktportal som används av flera stora aktörer och beställare.

Solceller
I samband med vår utybyggnation 2019 planerar vi att anlägga ca 1 500 kvadratmeter solceller för att i så stor utsträckning som möjligt kunna producera vår egen el.

Bergvärme
För att värma upp hela vår produktionsanläggning som vi bygger ut till totalt 18 000 kvadratmeter år 2019 kommer vi att gå över till bergvärme vilket minskar vår miljöpåverkan. Vi utnyttjar även den värme som våra maskiner avger, samt återvinner värmen från lackeringsugnen för att värma upp våra lokaler.

Transporter
Vi använder oss av det lokala åkeriet Emanuelssons i Motala i så stor utsträckning som möjligt. Emanuelssons tunga lastbilar kör endast på fossilfri biodiesel RME som består av 100 procent rapsolja som är fossilfritt, förnyelsebart och varken giftigt, cancerframkallande eller brandfarligt. Företaget är certifierad enligt ISO 14001. I övriga transporter använder vi Schenker som satt som mål att bli världsledande på grön logistik.

Återvinning
I produktion jobbar vi aktivt med att optimera och utnyttja plåten så mycket som möjligt för att minimera spill. Allt plåtspill återvinns och sorteras. Vi återvinner även wellpapp, isolering och brännbart material.

Kemikalier
Vi använder endast pulverlackering istället för våtlack, och har bytt ut farliga kemikalier till miljövänliga alternativ. Alla kemikalier förvaras i låst kemikalierum, och vi har avtal med Tekniska Verken som tar hand om allt farligt avfall.

Certifikat
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.