Varför är ventilation viktigt?

Ett bra ventilationssystem ska ge dig frisk luft och ett bra inneklimat, samt förhindra spridning av brand och brandgas. Vi på Rasch arbetar ständigt för att utveckla våra produkter och ta fram nya, smarta lösningar för ett så bra inneklimat som möjligt.

Dålig luft ger allergi och astma

Värmlandsstudien  är världens största studie som undersöker hur inneklimat påverkar barns hälsa. I senaste undersökningen såg man att de allra flesta bostäderna i Sverige har för låg luftomsättning, och inte uppfyller de svenska myndigheternas krav. Man kunde också se att risken för astma och allergi hos barn var dubbelt så stor där luftomsättningen var för låg.

-Ventilation är en hälsofråga. Man har sett att det finns samband med luftflöde och risk för allergi och astma, och våra skolor har ofta sämre luft än exempelvis kontor, säger Britta Permats, vd Svensk Ventilation.

Enligt Socialstyrelsen bör inte luftomsättningen stiga under 0,5 rumsvolymer per timme, men i Boverkets rapport Tillståndet i den byggda miljön fastslog de att 78 procent av alla småhus inte uppfyller kraven, och att hälften av flerbostadshusen inte klarar att nå över riskvärdet.

-Det blir än mer viktigare med bra ventilationslösningar eftersom vi bygger allt tätare hus. Förr hade man högre tak och ofrivillig ventilation genom bland annat självdrag, det fungerade då men inte nu. Idag vill man vara så energieffektiv som möjligt och isolerar ofta och byter ut tillexempel fönster men glömmer ventilationen. Det är varken bra för människan eller huset.

Svensk Ventilation vill höja medvetenheten hos allmänheten om vikten av bra ventilation och jobbar både mot privatpersoner, beslutsfattare och myndigheter.

-Rasch är ett medlemsföretag som är aktiva i styrgruppen Brand och som var med och tog fram vår brandhandbok. De är oerhört engagerade och hjälper oss mycket i vårt arbete.

Svensk Ventilation är branschorganisationen för tillverkare, grossister och installationsföretag inom ventilationssektorn med cirka 100 medlemsföretag och 10000 medarbetare. Det gemensamma målet är att arbeta för ett bättre inneklimat.

Svensk Ventialtion, Britta Permats, vd Svensk Ventilation

Britta Permats
VD Svensk Ventilation

Det handlar om att rädda liv

Ventilationsanläggningar kan vara en spridningsorsak av både brand och livsfarliga brandgaser som kan transporteras långa vägar. Rasch arbetar hårt för att förhindra risken för spridning genom sina produkter, och satsar stort på produktveckling och medverkan vid standardisering.

-Det handlar om att bygga system för att rädda liv. Brandgas är lika farligt som själva branden, säger Per-Magnus Magnusson, vd Rasch.
Spjäll i ventilationsinstallationer ger ett effektivt skydd mot brand- och brandgasspridning och Rasch har lång erfarenhet av att tillverka produkter anpassade efter svenska förhållanden.

-Vi har en stor erfarenhet av vad som händer i verkligheten när det brinner och gör brandprover av alla våra produkter kontinuerligt både hos oss själva, på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås och andra provningsanstalter i Europa.
Alla produkter går igenom ett noggrant kvalitetssäkringssystem i produktionen, och man har bland annat tagit fram flera montagefilmer för att underlätta monteringen och säkerställa full funktion när det väl gäller.

-Vi är ofta ute och pratar om frågorna på branschmöten och föreläsningar och har varit med och utformat handböcker både internationellt och nationellt. Våra medarbetare är väldigt medvetna om problematiken kring brandspridning och jobbar aktivt för att hitta smidiga lösningar och ta fram produkter av högsta kvalitet.

Per-Magnus_Magnusson

Per-Magnus Magnusson
VD Bröderna Rasch AB